top of page

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane i chronione na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych przez firmę:

BoostLab Maksym Alekseienko

Bzów 61
45-223 Opole.
NIP: 7543357767
Autoryzowany przedstawiciel: Maksym Alekseienko

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, partnerom handlowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami. Twoje dane osobowe są czasem udostępniane podmiotom trzecim, które pomagają nam wykonywać określone zadania lub świadczyć wybrane usługi. Możemy korzystać z pomocy podmiotów trzecich szczególnie w celu potwierdzenia Twojego adresu zamieszkania, współpracować z agencjami, które wysyłają w naszym imieniu potwierdzenia zamówień, z magazynami i firmami transportowymi w celu dostawy zamówień, z organizacjami udostępniającymi usługi płatności w celu przetwarzania płatności kartami kredytowymi/debetowymi oraz z bankami i innymi organizacjami świadczącymi usługi finansowe. Możemy także korzystać z mediów społecznościowych, jeśli skontaktujesz się z nami za ich pośrednictwem lub oznaczysz nas/wspomnisz o nas, a także z serwisów sprzedaży internetowej, za pośrednictwem których oferujemy nasze produkty i usługi

Jakie masz prawa?

 1. Prawo dostępu do danych:
  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się mailowo z: info@creative-winds.com – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 2. Prawo do przenoszenia:
  Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 3. Prawo do poprawiania danych:
  Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

 4. Prawo do usunięcia danych:
  Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • jesteśmy w trakcie współpracy,

  • masz nieuregulowany dług wobec naszej firmy,

  • Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli),

 5. Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:
  Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 6. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
  Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu wysyłając taką prośbę na email: info@creative-winds.com

 7. Prawo do ograniczenia:
  Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego żądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

  • jeśli nie będziemy potrzebować już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 8. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych, aby udostępniać Ci informacje, produkty i usługi, które akutalnie oferujemy. Jeśli poprosisz o wystawienie faktury VAT, poprosimy Cię o podanie określonych danych osobowych, które musimy przetworzyć, aby wykonać te zadania.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,

 • dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Udostępniając produkty i usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy i realizowania wynikających z niej zobowiązań – niezależnie od tego, czy umowa ta dotyczy zakupu i płatności, czy dostępu do innych usług świadczonych przez nas lub podmioty zewnętrzne. W związku z udostępnianiem Ci produktów i usług jesteśmy czasem zobowiązani prawnie do zbierania, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych, np. w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i finansowego.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

§2. Marketing

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwosko oraz numer telefonu.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu

Prawo do wycofania zgody:

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Gdy to zrobisz, nie będziemy mogli więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu wysyłając taką prośbę na email: rodo: info@creative-winds.com

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

§3. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • numer klienta,

 • imię i nazwisko oraz dane firmy,

 • adres pocztowy,

 • kwota transakcji,

 • data transakcji.

 • numer telefonu

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane będą udostępniane w firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

§4. ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM I WYKORZYSTANIU DANYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać niezgodnym z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • numer klienta,

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Będziemy też udostępniać Twoje dane firmom w celu raportowania opartego na wyjątkach. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości. Pamiętaj, że takie instytucje mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres info@creative-winds.com Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

§5. PLIKI COOKIE

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?

Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów. Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook czy Google i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?

Kiedy zalogujesz się na swoje konto w programie lojalnościowym, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim kontem.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto. Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.

Get in Touch

Napisz do nas na Email lub wypełnij formularz, odezwiemy się jak najszybciej

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności, a Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do administrowania Państwa kontem oraz do dostarczania produktów i usług, o które Państwo prosili. Od czasu do czasu chcielibyśmy się z Państwem skontaktować w sprawie naszych produktów i usług, jak również innych treści, które mogą Państwa zainteresować. Jeśli zgadzają się Państwo na kontakt z nami w tym celu, proszę zaznaczyć poniżej, aby określić, w jaki sposób mamy się z Państwem kontaktować:

Dziękujemy za przesłanie formularza!

bottom of page